youtube
twitter
facebook

מאגר מידע מקצועי

 אנו שמחים להעמיד לרשותכם היום מאגר מידע זה, ובו מבחר מסמכי אדם טבע ודין בנושא הים והסביבה הימית, הכוללים בין היתר - דוחות, מצגות ניירות עמדה, מסמכי מדיניות ועוד. המאגר מתעדכן כל העת, ונשמח אם תעיינו בו ותיעזרו במידע הרב הכלול בו.כל הזכויות בכל המסמכים במאגר המידע שמורות לאדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה, אלא אם נכתב אחרת.

  דוח: התפלה והסביבה הימית בישראל (2016)
  בקשה להתנגדות לחוק יריב לוין (2016)
  מכתב: דליפת נפט תש"ן (2016)
  דף מידע: פסולת ימית (יוני 2016)
  מכתב: הגנה על החופים - תיקון לחוק יריב לוין (2016)
  אדם טבע ודין: הישגים בחופים (מאי 2016)
  מכתב: עיגון ביטול תשלום בחופים (מאי 2016)
  דיון: שדולה סביבתית-חברתית הגנה על החופים (2016)
  דו"ח: כלים משפטיים מחייבים לקידום מדיניות סביבתיות - סקירה והמלצות (2016)
  שמורות טבע בסביבה הימית של ישראל (2015)
  דף מידע: היתרי הזרמה (2015)
  דו"ח: מדיניות מתן היתרי חירום להזרמת שפכים לים (2015)
  הערות להנחיות לנטישת קידוחי נפט וגז טבעי בים וביבשה (2015)
  הערות להנחיות סביבתיות לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים (2014)
  עשרת הדיברות לניהול הסביבה הימית (2014)
  מצגת לועדת הפנים: ניהול הים בישראל (2014)
  מצגת לועדת פנים: ניהול אינטגרטיבי של הסביבה הימית (2014)
  סקירה: המידע במרחב הימי (2013)
  חוו"ד: תחולת חוק התכנון והבניה במים הכלכליים (2013)
  דו"ח: השפעות סביבתיות של קידוחי גז (2011)
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il