youtube
twitter
facebook

'אדם טבע ודין' דורשת: העלאת הביטחונות הכספיים מחברות הגז

'אדם טבע ודין' דורשת: העלאת הביטחונות הכספיים מחברות הגז

נושא הערבויות הנדרשות מחברות חיפושי הגז והנפט לצורך טיפול בנזקים סביבתיים, מצריך שינוי מהותי. השבוע שלחנו מכתב למשרד האנרגיה והמים ובו אנו קוראים לו לשנות את ההוראות לקבלת הערבויות הנדרשות מחברות הגז והנפט במקרה של נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מקידוחים בים וביבשה.

"הערבויות הן כלי אחד ממגוון כלים פיננסיים שמשרד האנרגיה חייב להטיל על חברות הנפט והגז במטרה להבטיח שהציבור לא יצטרך לשלם בסופו של דבר על הנזקים שיגרמו כתוצאה מפעילות חברות אלו. הבטחת תנאים ברורים וחד משמעיים לקבלת הערבויות והשימוש בהן, מחויבת המציאות", מסבירה עו"ד דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה וסביבה בעמותה.

נדרשות ערבויות גבוהות יותר

סכומי הערבויות שנקבעו בקידוחים יבשתיים ובקידוחים ימיים -שהינם מסוכנים ומסובכים יותר, הינם זעומים ביותר, בהשוואה למקובל בעולם. כך, אם חלילה יתרחש אסון מקידוחים אלו, ממשלת ישראל תישאר ללא אמצעים כלכליים לפצות את הנפגעים או לשקם את הסביבה שנפגעה ותאלץ לממן את הטיפול בנזקים מתוך כספי הציבור.


בנוסף, יש לקבוע סכום מינימום לגובה הערבות, אך אין לקבוע תקרת גג ויש לאפשר קביעת סכומים גבוהים יותר ולא רק במקרים מיוחדים, אלא עפ"י הצורך ועל פי אותם קידוחים. כלומר, בקביעת גובה הערבות, יש לתת מקום לשיקולים כמו: גודל הקידוח, יכולת אחסון התוצר, סמיכות לאזורים רגישים, סוג הנפט או הגז, רקע היסטורי של אותו קידוח או בעל זכות הנפט בנוגע לדליפות או זיהומים, לצד שיקולים נוספים.

מעבר לכך, יש לשתף את הציבור ולנהוג בשקיפות מלאה בכל הנוגע לקביעת גובה הערבות.

אחת הדוגמאות המוכרות לנזקים הסביבתיים הכבדים הנגרמים כתוצאה מקידוחים הוא: דליפת הענק במפרץ ניו- מקסיקו בעקבות הפיצוץ באסדה שלה והעלויות הרבות שנגרמו עקב כך. רק בשבועות האחרונים הגיעה חברת bp להסדר עם הרשויות בארצות הברית כי תשלם 4.5 מיליארד דולר לכיסוי עלויות הנזקים הסביבתיים ולביטול האישומים הפליליים כנגדה.

נדרשים בטחונות נוספים

בנוסף להעמדת ערבויות, יש צורך גם בהקמת קרנות ייעודיות במטרה לכסות את אותם נזקים שיגרמו מפעילות בעל זכות הקידוח, אם אין לו את היכולת הכלכלית לעמוד בפיצויים הנדרשים. קרן זו תמומן מתשלום קבוע של החברות בהתאם לעלויות הקידוח, או היקפי ההפקה. לדוגמא, באנגליה, הוקם תאגיד של תעשייני נפט וגז ("Offshore Pollution Liability Association Ltd"). על פי דרישת המדינה, לפני מתן זכות נפט כלשהי, על כל חברת גז ונפט חלה החובה להיות חברה בתאגיד. תפקיד התאגיד לשלם כספים במקרים בהם הביטוח של חברות הגז והנפט לא כיסה את הנזקים אשר נגרמו כתוצאה מפעילויות הקידוח.

גם ניסוח כללי הערבויות אינו ברור דיו ומצריך שינוי. לא מעט מכללי הערבות במסמך 'טיוטת ההנחיות בעניין הערבויות למניעת נזקים' מעורפלים ולא ברורים דיים, ועלולים לאפשר לחברות להתחמק בעתיד מאחריות.

  דו"ח אדם טבע ודין- משק הגז הימי, מחדלים ופתרונות
  דו"ח אדם טבע ודין - השפעות סביבתיות של קידוחי הגז, מאגר תמר כמקרה מבחן

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il