youtube
twitter
facebook

לפני שייגוז הגז: הצעת החוק שתשמור את הגז בארץ

לפני שייגוז הגז: הצעת החוק שתשמור את הגז בארץ

הגז הטבעי שנמצא בשנים האחרונות, הינו נכס אסטרטגי שיבטיח את כוחה והישרדותה של מדינת ישראל גם בדורות הבאים. משאב טבע זה יאפשר למשק לעבור שתי מהפכות חיוניות:

 

  • מהפכה סביבתית- צמצום משמעותי של פליטות מזהמות. כלומר: הגדלת השימוש בגז טבעי, מבטיחה פליטת זיהום אוויר וגזי חממה נמוכה יותר בהשוואה לפליטות משריפת דלקים פוסיליים כמו:בנזין, סולר, מזוט, נפטא או פחם, המצויים כיום בשימוש. שינוי תמהיל הדלקים בייצור החשמל בישראל לטובת הגדלת השימוש בגז יאפשר צמצום משמעותי של פליטת זיהום (לכל קוט"ש מיוצר).

  • מהפכת עצמאות אנרגטית- המעבר לשימוש בגז יוצר חלון הזדמנויות לפיתוח משק אנרגיה בר -קיימא שיתבסס על אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. עד היום לא היו לישראל מקורות אנרגיה משלה והיא עדיין תלויה לחלוטין ביבוא דלקים שונים. התבססות על מקורות אנרגיה מקומיים תגביר את העצמאות האנרגטית של המדינה ותסייע לבסס משק אנרגיה בר -קיימא.


הסכנה שבפתח: יצוא הגז

למרות חשיבותו של משאב טבע זה , טייקוני הגז המונעים מאינטרסים של עשיית רווחים כלכליים, לוחצים לייצא את מרבית מאגרי הגז הטבעי למדינות זרות וממשלת ישראל נותנת לכך גיבוי. יצוא הגז עלול להוביל לשתי פגיעות קשות:

  • תלות ביבוא גז- ייצוא בלתי מבוקר של גז מישראל, עלול להביא לדלדול מהיר של מאגרי הגז וליצור בטווח זמן קצר יחסית תלות חזקה יותר בייבוא דלקים (בשל העלייה בתצרוכת העולמית, והתדלדלות משאב מתכלה זה), ובמחיר כלכלי שעלול להאמיר.
  • תלות אנרגטית- מדינת ישראל לא תשכיל לפתח משק בר קיימא שיתבסס על אנרגיות מתחדשות


הצעת החוק: הגז הטבעי נשאר אצלנו

הצעת החוק שניסחנו "הגנה על עתודות הגז למען עצמאות אנרגטית לישראל" וקודמה ע"י ח"כ דב חנין, תונח בפני ועדת השרים של הכנסת ה-19.


עיקרי הצעת החוק:

  • שמירת מאגרי הגז לצרכי מדינת ישראל למשך 50 שנה – משך זמן זה של שני דורות, מחלק את משאב הגז בצורה צודקת יותר בין הדור הנוכחי והדור הבא, והוא מאפשר גם וודאות גדולה יותר בתכנון הפיתוח של משק החשמל, שכן אורך החיים של תחנות כוח הוא כ- 50 שנה. אופק תכנוני זה דרוש גם לפיתוח התעשייה ופיתוח פרויקטים בתחבורה.
  • הגבלת הייצוא- הצעת החוק מבטיחה כי לא נייצא למעלה ממחצית מעתודות הגז של מדינת ישראל, כפי שממליצה ועדת צמח.
  • הטלת אחראיות על שר האנרגיה והמים- הצעת החוק מחייבת את שר האנרגיה והמים לבצע הערכה של עתודות הגז שניתנות להפקה ולשימוש במאגרים המוכחים של מדינת ישראל, והערכה של התצרוכת החזויה בחמישים השנים הבאות. בנוסף, על השר לקבוע הוראות שיבטיחו כי הכמות הדרושה למדינת ישראל על פי התחזית תישמר לצרכיה ורק אם גודל העתודות המוכחות גדול מתחזית הצריכה, ניתן יהיה לייצא את הכמות העודפת.

    עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "על ממשלת ישראל חלה החובה המוסרית לדאוג לכך שגם הדורות הבאים ייהנו ממאגרי הגז לשם הפקת אנרגיה פחות מזהמת. הצעת החוק מבטיחה שימוש בגז לצרכי מדינת ישראל ומאפשרת בעתיד חלון הזדמנויות למעבר למשק אנרגיה בר-קיימא המבוסס על אנרגיות מתחדשות וחסכון באנרגיה".

  הצעת החוק - הגנה על עתודות הגז למען עצמאות אנרגטית לישראל, התשע"ג–2013

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il