youtube
twitter
facebook

ניצחון לסביבה: לא ייסלל כביש דרך מרחב פולג

הגדל

 

כביש הרוחב 551 היה אמור לחצות את אגן נחל פולג דרומית לנתניה ולחבר בין כביש 6 לכביש 4. עפ"י התכנית המקורית, הכביש היה אמור להיסלל צפונית ליישוב חרוצים, כך שהיה חוצה בחלקו המערבי את השטחים הפתוחים של אגן נחל פולג- המרחב הירוק הכלוא של נתניה ורעננה.

למרות שגם הועדה המחוזית קבעה כי תוואי הכביש עובר באזור בעל ערכים נופיים, אקולוגיים, תרבותיים וחברתיים שיש לשמרם, היא אישרה לבסוף את הכביש בלא שהוכן תסקיר השפעה על הסביבה, שנועד לתת תמונה מלאה בדבר השפעתו על הסביבה ולהציע איך לצמצם את פגיעתו בה.


ביהמ"ש העליון מקבל את עתירתנו

במאי 2008 מקבל ביהמ"ש העליון את הערעור שהגשנו יחד עם החברה להגנת הטבע, ומבטל את האישור שניתן לסלילת כביש 551, תוך שהוא קובע כי עקב רגישות השטח, הוועדה המחוזית מחויבת לדון שוב בשאלת הצורך בתסקיר לשם תכנון הכביש.

בכך ביהמ"ש קיבל בחלקו את הערעור שהגשנו על פסק דין קודם של ביהמ"ש המחוזי בת"א שדחה את טענותינו בנוגע לפגמים בתכנון הכביש. ביהמ"ש אף הרחיב בנוגע לחשיבות תסקיר ההשפעה על הסביבה ככלי תכנוני לצורך צמצום ההשפעות השליליות של תכנית על סביבתה.

 

בעקבות פסק הדין דנה הועדה המחוזית מחדש בתכנית, כהוראת בית המשפט, והפעם החליטה, כמתבקש, כי תכנית לכביש שעובר באזור כה רגיש מחייבת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה. בהמשך להחלטה זו הוכן תסקיר והדיונים בתכנית עדיין נמשכים.

 

"אנו מקווים שגם אם יוחלט לסלול בסופו של דבר את הכביש הוא יבוצע בתוואי ובאופן שיפגע כמה שפחות בסביבה הרגישה בה הוא מיועד לעבור. לעמדתנו, ראוי היה לוותר גם על סלילת כביש זה, ולשמור ככל הניתן על המרחב הפתוח באזור חוף השרון, שאמור להיות לאורך זמן החייץ הירוק המשמעותי היחיד בין גוש דן לגוש העירוני המתפתח של נתניה" אומר עו"ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של 'אדם טבע ודין'.

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il