youtube
twitter
facebook

חוק אוויר נקי שיזמה וניסחה אדם טבע ודין נכנס לתוקף

2/01/2011
הגדל

חוק אוויר נקי הובא לאישור הכנסת ב- 2008 ועם כניסתו לתוקף, מצטרפת מדינת ישראל לשורה של מדינות מפותחות ובהן ארה"ב, גרמניה, יפן ואחרות, אשר הציבו לעצמן יעדים להפחתת זיהום האוויר וחוקקו ‏לשם כך חוקי אוויר נקי. העיקרון המשותף לחוקים אלה הינו איסור על פליטת מזהמים לאוויר ‏מעבר לסף מקסימאלי שנקבע בחוק.

על פי חוק אוויר נקי, יחויב השר להגנת הסביבה להכין תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר, הכוללת יעדים ‏מדידים ולוחות זמנים, אשר יאושרו בממשלה ויובאו לאישור הכנסת.‏ תוכנית זו תחייב את כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, להיערך לקראת השגת היעדים ותפקידו של ‏השר להגנת הסביבה - להבטיח את העמידה בהם.‏ הצעת החוק קובעת גם תמריצים כלכליים אשר יניעו ‏את הגופים המזהמים להעדיף להפחית את פליטת המזהמים בפעילותם השוטפת על פני האפשרות להמשיכה.  כמו כן, חוק אוויר נקי מטיל חובת ‏פרסום תחזית של זיהום האוויר ומתן אמצעים מנהליים למניעתו בזמן אמת.‏

משמעות כניסת חוק אוויר נקי:
• קביעת תקני פליטה חדשים לתעשייה ולמשק החשמל, בהתבסס על הטכנולוגיות הטובות ביותר להפחתת הפליטות על פי דרישת הדירקטיבה האירופית.
• המשרד להגנת הסביבה מחויב בהכנת תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר.
• הכנת תוכניות תחבורה בשיתוף ובאחריות מוגברת של רשויות מקומיות
• אפשרות להכרזה על אזורים כמוכי זיהום אוויר
• קביעת תקני סביבה מחמירים
• המפעלים יחויבו לפרסם מידע על היתרי הפליטה אשר יפורסם באתר האינטרנט של המשרד להג"ס ויהיו פתוחים להערות הציבור.
• הגברת יכולת האכיפה והפיקוח על מקורות הפליטה, כדוגמת מפעלים מזהמים (עד היום פקח שבא למפעל יכול היה רק להגיד שהמפעל לא עומד בתקן ושיש חריגה. מהיום יוכל להטיל גם קנס מינהלי)
• השר להגנת הסביבה (ולא שר התחבורה, כפי שהיה נהוג עד כה) הוא זה שיקבע תקני פליטה מכלי רכב. 

אט"ד פנתה ליועץ המשפטי
עם כניסתו של חוק אויר נקי לתוקף, נאבקת 'אדם טבע ודין' על מנת להוריד מסדר היום הצעה שהגיש משרד האוצר לממשלה, לפיה יבוטלו הצווים האישיים שהוציא השר להג"ס לחברת החשמל ובכך, הלכה למעשה, ידחה הטיפול בזיהום האוויר בישראל מתחנות כוח בחמש שנים לפחות.

"אם הממשלה תאשר את הצעת שר האוצר, בתחנות הכוח לא יותקנו האמצעים שיביאו לצמצום הפגיעה בבריאות הציבור כמו סולקנים להפחתת חלקיקים ומסננים מסוגים שונים"  הסביר מנכ"ל אדם טבע ודין עו"ד עמית ברכה.

'אדם טבע ודין' פנתה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה וקראה לו להנחות את הממשלה שלא לאשר את הצעת המחליטים: "לאור כוונת המחוקק והרציונל של חוק אוויר נקי, למען שיפור מערכת האכיפה ושיפור איכות האוויר בישראל, אין להתיר שינוי כלשהו של ההוראות האישיות כאשר מדובר בהקלה משמעותית המבטלת את הרציונל ומסכלת את מטרת חוק אוויר נקי", נכתב בפנייה ליועץ המשפטי.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il