youtube
twitter
facebook

תקנון האתר

3/04/2013


שימוש במידע המוצג באתר- כללי


אתר זה הוקם כדי לספק לציבור שירות של אספקת מידע בנוגע לפעילותה של עמותת "אדם טבע ודין" בפרט ונושאים שונים בתחום איכות הסביבה בכלל, בהתאם למפורט בגוף האתר. כל זאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר גולש באתר או עושה שימוש בשירות ובמידע שהוא מספק.


המונח "בעלי האתר" משמעו עמותת "אדם טבע ודין", או כל גוף נוסף אחר שיפורט בדף הבית של האתר, אשר מפעיל/ים ומתחזק/ים את האתר.

זכויות יוצרים


זכויות היוצרים על החומר המתפרסם באתר, לרבות טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, הם של בעלי האתר, וכן, במידה והדבר צויין במפורש, של גורמים אחרים שהעבירו לבעלי האתר חומר לצורך בפרסומו באתר. השימוש בחומר שבאתר ייעשה אך ורק בכפוף לקבוע בתנאים אלה.


שימוש בחומר המופיע באתר


המשתמש רשאי לצטט ציטוט סביר מתוך החומר והמידע המופיע באתר, תוך איזכור המקור כאמור, לרבות העתקה של מפות ותמונות, אך בלי להכניס בחומר זה שינויים כלשהם או לעוותו, לסלפו או לפגום בו בכל דרך שהיא.

על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המופיע באתר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

על המצטט מן האתר לציין את המקור לציטוט, לרבות אם מדובר בגורם אחר שמוזכר כבעל הזכויות או כמקור למידע המצוטט.

אסור למשתמש לעשות בחומר המופיע באתר כל שימוש מסחרי, אלא ברשות בעלי האתר.

צילומים


זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לעמותת "אדם טבע ודין" אלא אם לצד התמונה מופיע איזכור מפורש של שם הצלמ/ים. כל שימוש בצילומים אלו אפשרי אך ורק תוך איזכור מקור הצילום: עמותת "אדם טבע ודין" או שמות הצלמים, לפי הענין.


אין לבצע בצילומים אלו שימוש מסחרי כלשהו, אלא באישור בכתב של בעלי הזכויות כאמור.


קישורים לאתרים אחרים


באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין לבעלי האתר כל אחריות בנוגע לחומר המופיע באתרים המקושרים או לתוכנם של אתרים אלו.

 

אחריות

 

למרות המאמץ לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין מפעילי האתר מתחייבים לדיוקו המלא של המידע המופיע בו, והם לא ישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הינם על אחריותו הבלעדית.


אתר זה נבנה ומופעל כשירות לציבור הרחב. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע פרטני על פעילות עמותת "אדם טבע ודין" ובנוסף מידע כללי רחב בנושאים סביבתיים שונים. לפיכך, אתר זה, לרבות קישורים הכלולים בו לאתרים אחרים, אינו בא במקום יעוץ מקצועי, ואין להסתמך עליו לצורך כלשהו מעבר לקבלת מידע כללי.


למען הסר ספק יובהר שמפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל תוצאות השימוש בחומר שבאתר, לרבות טעויות או שגיאות שיכללו בחומר המתפרסם בו – אם יהיו כאלה - וכל שימוש כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד. למפעילי האתר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים שיגרמו למשתמשים או לצדדי ג' כלשהם כתוצאה מהשימוש באתר.

מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בשל כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או בשל וירוסים כתוצאה מהשימוש באתר.


ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי


באמצעות אתר זה ניתן לבצע תשלומים של דמי חבר ותרומות לעמותה בכרטיסי אשראי.


השימוש באתר לצורך זה מוגבל למי שגילם מעל שמונה עשרה שנים בלבד.


התשלומים שנעשים באמצעות אתר זה נועדו למטרה המוגדרת בו בלבד, ואינם לצורך קבלת תמורה כלשהי בטובין או בטובת הנאה.


העמותה מתחייבת שלא לפגוע בפרטיות מבצעי התשלום באמצעות האתר, ולפעול בכפוף למלוא הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.


ביטול עיסקת תשלום שנעשית באמצעות אתר זה יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.


דף התשלום באתר מאובטח בתקן
DSS-PCI.


תחולת דינים וסמכות שיפוט


למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה תקפות לדין הישראלי לרבות שינוייו מעת לעת.

סמכות השיפוט בתביעות בנוגע לכל ענין המוסדר או נוגע לאתר זה, תוכנו, השימוש בו והתשלומים שנעשים באמצעותו, תהיה מסורה לבית המשפט בתל אביב.


עידכון תנאי השימוש


מפעילי האתר יכולים לשנות את תנאי השימוש בו מעת לעת בהתאם לצורך, ועל המשתמש באתר לוודא כי ידוע לו הנוסח העדכני של תנאי השימוש. הנוסח המחייב של תנאי השימוש הוא זה שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il