youtube
twitter
facebook

על הפורמאלדהיד

9/09/2013

 

 

 

 

 

 

איזה מפעלים נמצאים ליד הבית שלכם? האם הם פולטים חומרים מסוכנים? כיצד הם משפיעים על רמת זיהום האוויר בסביבה שלכם? בקרוב תקבלו מענה לכל השאלות!

חוק ה- PRTR שקידמה 'אדם טבע ודין' יוצא לדרך ובמסגרתו יוכל הציבור לדעת, באמצעות אתר אינטרנט, על כמויות הפליטה של למעלה ממאה חומרים לאוויר, למים ולקרקע וכן העברתם למכוני טיהור שפכים או לאתרי פסולת. המידע שיתקבל ישמש לשיפור המדיניות, לצורך הפחתת הזיהום הסביבתי והפגיעה בבריאות הציבור.

מידע = כוח להשפיע ולשנות

המידע ייתן תמונה על כמויות הפליטה בארץ ועל גורמי הפליטה העיקריים של פורמאלדהיד ושל חומרים נוספים שמהם הוא נוצר. מידע זה יאפשר לדעת כיצד למקד את הטיפול בהפחתת הפליטות, ובאילו סקטורים להתרכז. כמובן, שמידע זה לבדו אינו מספיק. יהיה צורך להשלים גם פערי מידע בניטור הפורמאלדהיד באוויר, במים ובקרקע, ולעדכן את הרגולציה באופן שיבטיח הגנה מרבית לבריאות הציבור ולסביבה. המידע שיגיע ממערכת ה PRTR הינו צעד ראשון, חיוני והכרחי להנעת תהליך היצירה של מדיניות כוללת ואחראית בנוגע למזהם סביבתי מסוכן זה.

המידע יוכל לתת לציבור הערכה של כמויות הפליטה בארץ כולה או בסביבתו הקרובה, וכן לאפשר השוואה בין אזורים או מגמות לאורך הזמן. המשרד להגנת הסביבה הוא האמון על הפיקוח והאכיפה על מקורות הפליטה ואנו ב'אדם טבע ודין' נמשיך לשמור על האינטרס הסביבתי כ"כלבי שמירה"; נבחן את הנתונים ונמשיך לדחוף לקידום המדיניות הסביבתית המתקדמת ביותר האפשרית, הכוללת העמקת הניטור והמעקב אחרי זיהום סביבתי, קביעת יעדים וסדרי עדיפויות לטיפול והפחתת פליטות מרבית.

מהו פורמאלדהיד?

פורמאלדהיד (CH2O) הוא גז דליק וחסר צבע בעל ריח חריף וצורב. חומר זה משתתף בתהליכים ביוכימיים רבים, וכן יש לו יישומים טכנולוגיים. פורמאלדהיד מיוצר בתעשייה הכימית והוא משמש כחומר מוצא בתעשייה זו לחומרים אורגאניים מורכבים וארוכים יותר, וכן לשרפים שונים. תמיסה מימית של פורמאלדהיד, הקרויה פורמלין, משמשת כחומר חיטוי ושימור. גז זה הוא גם מזהם סביבתי באוויר, לשם הוא נפלט ממקורות פליטה תעשייתיים ותחבורתיים (כמזהם ראשוני), וכן נוצר כתוצאה מחמצון של מתאן ושל תרכובות אורגאניות נוספות (מזהם שניוני). נוכחות פורמאלדהיד בחלק מהמוצרים הביתיים (לרבות כחומר משמר במוצרי קוסמטיקה), בדבקים ובריהוט וכן פליטתו מעשן סיגריות גורמת לכך שהוא נמצא בריכוזים מדידים, ולעיתים גם גבוהים באוויר בתוך מבנים.

מהם מקורות הפליטה האנתרופוגניים (מעשה ידי אדם) של פורמאלדהיד?

 מקורות הפליטה האנתרופוגניים העיקריים הם תעשייה כימית, בתי זיקוק, תחנות כוח וכלי רכב (כתוצאה משריפה לא מלאה של הדלק במנוע). כאמור לעיל, פורמאלדהיד הוא גם מזהם שניוני הנוצר באמצעות תהליכים כימיים באוויר. ישנם מקורות אנתרופוגניים רבים לפחמימנים מסוגים שונים באוויר וכן למתאן. אלו עוברים חמצון, כאשר בדרך לחמצון מלא (עד לפחמן דו חמצני) ישנם תוצרי ביניים שונים, לרבות הפורמאלדהיד.


מה קורה לפורמאלדהיד לאחר פליטתו?


הפורמאלדהיד שנפלט לאוויר שוהה שם זמן קצר יחסית (מסדר גודל של שעות) עד שהוא ממשיך ומתחמצן או מתפרק באמצעות קרינת השמש (כמובן שפורמאלדהיד חדש כל הזמן גם נוצר ונפלט). בזמן זה גורם הפורמאלדהיד את נזקיו הבריאותיים. שרשרת התהליכים של חמצון פחמימנים בנוכחות תחמוצות חנקן, שבה נוצר גם פורמאלדהיד, מביאה ליצירת אוזון טרופוספרי, שהוא מזהם אוויר בעל משמעויות בריאותיות וסביבתיות רחבות. לפורמאלדהיד, אם כן, גם תפקיד בתהליך יצירת האוזון פרט לכך שהוא מזהם בפני עצמו. פורמאלדהיד עלול גם להגיע למקורות מים כתוצאה מפליטתו בשפכים תעשייתיים.

מה הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים של פורמאלדהיד?

פורמאלדהיד הוא חומר מסרטן וודאי בבני אדם (קבוצה A עפ"י הסיווגים של הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן). בנוסף, גורם הפורמאלדהיד לפגיעות וגירויים בעיניים ובעור, וכן לפגיעה במערכת הנשימה.

מה הרגולציה בנוגע לפורמאלדהיד בארץ?

מספר חוקים ותקנות מגבילים את רמת הפורמאלדהיד המותרת בסביבות שונות במטרה להגן על בריאות הציבור ועל הסביבה:
אוויר: תקנות אוויר נקי (ערכי איכות האוויר)(הוראת שעה), התשע"א-2011 קובעות כי ערכי היעד (ערכים אליהם יש לשאוף לריכוז מרבי באוויר) הם 0.8  מיקרוגרם למ"ק בממוצע יממתי ושנתי. ערך זה מאמץ את ערכי הייחוס שנקבעו ע"י וועדת אלמוג. ערך הסביבה המחייב לפורמאלדהיד ("תקן סביבה") עומד על 100 מיקרוגרם למ"ק בממוצע של חצי שעה, ונראה כי הוא מצריך בחינה וריוויזיה בהקדם.
מים: תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג - 2013   ("ערכי ועדת עדין") קובעות ערך מירבי מותר לפורמאלדהיד במי שתייה של 0.9 מיליגרם לליטר.


מהן ההמלצות בעולם?

בארה"ב ובאירופה אין תקן סביבה מחייב לפורמאלדהיד באוויר, אך הרמות המנחות לערך חצי שעתי הן בריכוז של  100 מיקרוגרם למ"ק. זו גם המלצת ארגון הבריאות העולמי. הגבלת הריכוזים באוויר נעשית באמצעות תקני פליטה, המגבילים כמויות פליטה ממקורות שונים. בארה"ב ובאירופה יש גם תקנים והנחיות להגבלת הריכוזים באוויר במקומות עבודה לצורך הגנת בטיחות עובדים, וכן הגבלות על נוכחות החומר במוצרי קוסמטיקה ומזון.

אז מה מצבנו בארץ בעצם?

מאות בדיקות שבוצעו באזורים שונים בארץ בין השנים 2007-2012 מראות כי ברוב המכריע של הבדיקות, הערכים היממתיים שנמדדו עולים על ערך היעד, אך עומדים בערך הסביבה (המקל פי יותר ממאה ממנו). הערך היממתי המרבי שנמדד עלה על 51 מיקרוגרם למ"ק, והוא נמדד בחיפה. ערכים הגבוהים פי 10 או 20 מערך היעד נמדדו פעמים רבות. בהסתמך על מדידות אלו ניתן להעריך כי רמות הפורמאלדהיד באוויר גבוהות דרך קבע בסדר גודל מערך היעד, ובכך מגדילות פי 10 את הסיכון לחלות בסרטן ביחס לרמת הסיכון המותרת שנקבעה בוועדת אלמוג.

בנוגע למים: בלמעלה מ- 900 מדידות שבוצעו בבארות במקומות שונים בארץ בין השנים 2009-2012 נמצא פורמאלדהיד ב- 4 מדידות בלבד, ובריכוזים נמוכים ביחס לתקן.
מידע על נוכחות וריכוז של פורמאלדהיד במוצרי מזון או במוצרי קוסמטיקה איננו בידנו, אך ידוע כי בעבר יש שימוש בחומר זה במגבונים לחים לתינוקות ובמוצרים נוספים.

כמה פורמאלדהיד נפלט כל שנה בארץ?

כאמור, הפורמאלדהיד גם נפלט באופן ישיר לאוויר וגם נוצר בו בתהליכים כימיים. הספרות המקצועית מראה כי למרות שכמות החומר הנוצר בתהליכים כימיים משמעותית, הרי שבמרכזי הערים הפליטה הישירה בעיקר מכלי רכב, עשויה להיות משמעותית אף יותר.

כיום אין כל מידע כמותי בארץ בנוגע לכמה פורמאלדהיד נפלט ישירות וכמה נוצר כזיהום שניוני. כמו כן אין גם מידע היכול להאיר את מידת החשיבות של כל מקור מבחינה אזורית או בתנאים שונים. מידע זה הוא, כמובן, חיוני ביותר לצורך יצירת מדיניות שתגן באופן מיטבי על בריאות הציבור ועל הסביבה ממזהם זה.

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב 2012  ("חוק ה PRTR"), שיזמה עמותת אדם, טבע ודין יחד עם המשרד להגנת הסביבה ישלים חלק ממידע חשוב זה החסר כעת.

מה קובע חוק PRTR בנוגע לפורמאלדהיד?

• החוק קובע כי במסגרת המרשם הלאומי של פליטות לסביבה שיוקם ידווחו המפעלים החייבים בדיווח על פליטות פורמאלדהיד אם עברו את סף הדיווח של 10 ק"ג לשנה בפליטה לאוויר ו- 1 ק"ג לשנה של פליטות לקרקע, לים למקור מים ובשפכים.

• כמו כן, על פי החוק חלה חובה על המשרד להגנת הסביבה להכין רשימת מצאי הכוללת מידע על כמויות של חומרים מזהמים שפכים או פסולת הנפלטים למרכיבי הסביבה השונים (אוויר, קרקע, מים) ממקורות שונים. באופן זה ניתן להשלים את תמונת הפליטות גם מכלי רכב (לדוגמה) שעשויים להיות משמעותיים ביותר מבחינה כמותית, סביבתית ובריאותית, ואשר אינם מדווחים בדיווח השנתי על פי חוק זה בשל היותו של כל מקור פליטה בפני עצמו קטן מסף הדיווח, אך לכולם יחד משמעות גדולה. החובה להכנת רשימת מצאי חלה אחת לשבע שנים, ובסמכותו של הרשם (האחראי על יישום החוק במשרד להגנת הסביבה) לקבוע אילו חומרים להכיל במרשם. עם זאת, בהתבסס על ריכוזי הפורמאלדהיד הגבוהים שנמדדו במקומות שונים ובזמנים שונים בארץ, בשל הסיכון הבריאותי הגבוה של מזהם זה אנו קוראים לרשם לבצע רשימת מצאי כאמור
לפורמאלדהיד באופן מיידי.
  

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il