youtube
twitter
facebook

אדם טבע ודין פועלת להקטנת הסיכונים לבריאות ולסביבה כתוצאה מחומרי הדברה

13/02/2014

פרסום הנתונים אודות חומרי הדברה במזון ע"י בכלים משפטיים:
פנינו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולמשרד הבריאות בבקשות לפי חוק חופש המידע ואנו פועלים להנגיש לציבור את הנתונים שאנחנו מצליחים להשיג, על משמעויותיהם השונות.

איסוף ופרסום מידע אודות אוכלוסיות בסיכון:
כיום, לא ניתן להכריע אם התקנים התקפים בישראל של חומרי הדברה במזון מחמירים מספיק בשביל להגן על בריאות הציבור, היות שמעולם לא נערכה הערכת סיכונים עבור החשיפה לחומרי הדברה אשר מתמקדת באנשים הכי רגישים בינינו, שהם בעיקר תינוקות, ילדים ועוברים (נשים הרות). לצורך כך נדרש איסוף מידע אודות הרגלי האכילה של ילדים ישראלים, דבר שלא נעשה עד היום.רק באמצעות ביצוע הערכת סיכונים כזו נוכל לדעת אם התקנים בישראל מספקים על מנת להגן על הבריאות שלנו.
בשנה שעברה, משרד הבריאות פרסם הערכת סיכונים מחומרי הדברה בפירות ובירקות אשר התרכזה במבוגרים במקום באוכלוסיות הרגישות, וגם אז נמצא כי ייתכן שקיימת חשיפה מסוכנת למספר חומרי הדברה.

 

שינוי תהליך קבלת ההחלטות לאישור חומרי הדברה ופתיחתו לביקורת ציבורית:
ייתכן שהיום מותרים לשימוש חומרי הדברה בחקלאות שגורמים נזק בלתי סביר לסביבה או לבריאות ויש להפסיק את השימוש בהם. הסמכות להחליט אם לאשר שימוש בחומרי הדברה נמצאת בידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. החלטות אלו מתקבלות מאחורי דלתיים סגורות, ללא שיתוף הציבור וללא פרסום של פרוטוקולים או החלטות. מדובר בשימוש בחומרים רעילים בעלי השפעות ניכרות על הסביבה ועל הבריאות על פני שטחים נרחבים בארץ.
לכן, ברוב מדינות העולם ההחלטה אם לאשר שימוש בחומרי הדברה נמצאת בידי המשרד שאחראי על הגנת הסביבה ובריאות הציבור. גם בישראל רצוי היה שלמשרדי הבריאות והגנת הסביבה תהיה הסמכות לאשר חומרי הדברה, ובכל מקרה, יש לשנות את התנהלות הועדה שפועלת בנושא כך שתהיה שקופה יותר ותכלול שלב של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il