youtube
twitter
facebook

ים המלח: כך נציל את פלא העולם שלנו

ים המלח: כך נציל את פלא העולם שלנו

חשיבותו של ים - המלח כתופעה ייחודית ברמה בינלאומית אינה מוטלת בספק. אך, קיים פער אדיר בין ההכרה הלאומית הרחבה בחשיבות שימורו של ים המלח ובין מידת ההגנה שמספקת לו מדינת ישראל בפועל.

 

כיום איזור ים המלח מצוי במצב של דרדור מתמשך, בשל הסטת המים מאגן הניקוז של הים לצרכי משקי המים של מדינת ישראל, ירדן, סוריה והרשות הפלסטינית, כמו גם בשל השפעת הפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח ומפעל האשלג הירדני. לנסיגת המפלס מתווספים גם נזקים חמורים, וביניהם שינוי פני הנוף, פגיעה במפעלי תיירות ונופש ובאפשרויות פיתוח חופי רחצה באגן הצפוני, נזקי בולענים ועד נזקים ישירים לתשתיות.

מפעלי ים המלח אחראים לכ- 30% מירידת המפלס בים המלח ולנזקים הנגרמים עקב כך. המפעלים שואבים מים מים -המלח לבריכה 5 ומאדים את המים על מנת להוציא את המינרלים המצויים במים, כגון אשלג ומגנזיום.

הממשלה, כחלק משיקום ים המלח, חתמה על הסכם עם מפעלי ים המלח לביצוע "קציר ים המלח"  בידי מפעלי ים המלח שנועד לנטרל את הנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה מעליית מפלס הבריכות והצפת המלונות. בנוסף, ההסכם קובע את אחוז התמלוגים שישלמו מפעלי ים המלח בסכומי 'רצפה', סך של 5% עד ייצור של מיליון וחצי טון אשלג ו-10% על למעלה מייצור מיליון וחצי טון אשלג.


אנחנו קידמנו שתי הצעות חוק בעניין ים המלח, הראשונה: לשיקום ים המלח והשנייה להעלאת התמלוגים הניתנים לציבור. אך, הצעות החוק לא אושרו בידי ועדת השרים. בנוסף, העתירה שהגשנו כנגד ההסכם שנעשה בין משרד האוצר לבין מפעלי ים המלח המקבע את אחוז התמלוגים הנמוכים על חשבון אינטרס הציבור, נדחתה.

הצעות החוק להצלת ים המלח

לאחר שנים בהן אפשרה מדינת ישראל להרוס את ים המלח, ניסחנו שתי הצעות חוק להצלת האזור שקודמו ע"י ח"כ דב חנין. הצעת החוק הראשונה: "הגנת ושיקום ים המלח" עוסקת בנזקים שגרמו מפעלי ים המלח לאזור לאורך השנים, ומחייבת את המפעלים לשקם את הנזקים ולמנוע פגיעה סביבתית עתידית. הצעת החוק השנייה: "מיסוי ריווחי תוצרים" מים המלח מעלה את אחוז התקבולים שישולמו למדינה עבור השימוש במחצבי הטבע של ים המלח.

 

 

הצעת החוק 'הגנה ושיקום ים המלח'

הצעת חוק זו קובעת הוראות להגנה על ים המלח ושקומו.
 
 

עיקריה של הצעת החוק:

  •  הכנת תוכנית לאומית לצורך השבת מים לאגן הצפוני של ים המלח- שמטרתה למנוע הידרדרות נוספת בנסיגת המפלס בהתאם לחלקה של מדינת ישראל בנסיגה. כמות המים שתושב תיקבע בהתחשב במצב משק המים במדינת ישראל, במקורות המימון ובהשלכותיה הסביבתיות.
  • מנגנון פיקוח של השר להגנת הסביבה על הקף שאיבת המים של מפעלי ים המלח מהאגן הצפוני של ים המלח, במטרה לצמצם את הנזקים הנגרמים לאגן זה כתוצאה משאיבת המים לצרכים תעשייתיים, תוך שמירת אפשרותם של המפעלים להפיק מינרלים מים המלח.
  • הגבלות על הקמת מתקני תשתית תעשייתיים שתוצאתם פגיעה בלב השמור של ים המלח, כדוגמת: נחל צאלים ואזור עין גדי.
  • הטל שנתי שיוטל על מפעלי ים המלח על  נזקי פעילותם באגן הצפוני, שיופנה לטובת קרן לשיקום האזור.
  • חידוש הזיכיון- עמידה בתנאים סביבתיים כתנאי לחידוש הזיכיון של מפעלי ים המלח.
  • ביצוע הקציר- הצעת החוק מחייבת את מפעלי ים המלח לבצע קציר ולממן אותו במסגרת עיקרון "המזהם משלם".

הצעת החוק: 'מיסוי ריווחי תוצרים מים המלח'

 

עיקריה של הצעת החוק:  

  • קביעת גובה התמלוגים שמשלמים מפעלי ים המלח בעבור השימוש במשאב הטבע הלאומי, 10% תמלוגים מעל ייצור של מיליון טון אשלג בשנה.
  • היטל ייעודי - תשלום היטל ייעודי בגובה 80% מהרווחים.
  • מנגנוני פיקוח על גובה התמלוגים – שנועדו להבטיח כי בעל הזיכיון מעביר למדינה את מלוא התמלוגים המגיעים עבור השימוש בכלל התוצרים המופקים מים המלח.

אנו ממשיכים כיום בפעולותינו השונות לטובת שימור איזור ים המלח ומערכות החיים הייחודיות שבו על פני האינטרס הכלכלי - תעשייתי. אנו עוקבים אחר רשויות המדינה ופיקוחן על המשך שיקום ים המלח ואחר ביצוע הקציר, התוואי לקציר והעברת תחנת השאיבה של מפעלי ים המלח לאגן הצפוני.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il